Bài đăng nổi bật

Ford Biên Hòa Đồng Nai - Đại lý mua bán xe giá tốt nhất

Xuất hiện tại Biên Hòa Đồng Nai từ năm 2007 tới nay, hãng xe Ôtô nổi tiếng tới từ Mỹ –  Ford Motor  đã khẳng định được một chỗ đứng trong l...

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Tự động chuyển hướng Redirect tất cả liên kết Blogspot

Việc chuyển hướng này thường áp dụng cho những blog đổi sang tên miền mới và không muốn mất nhiều lượng truy cập từ tên miền cũ. Có thể xem DEMO

Tự động chuyển hướng Redirect tất cả liên kết Blogspot

Trường hợp 1:

Đổi tên miền từ abc.com sang xyz.com (không phải từ abc.blogspot.com sang xzy.com)
Thay vì chuyển tất cả địa chỉ khi người đọc click vào tên miền cũ đến trang chủ có tên miền mới thì giờ sẽ chuyển đúng địa chỉ và chỉ thay thế 2 tên miền.
Ví dụ: abc.com/p/comment.html , abc.com/2016/03/test.html thay vì chuyển đến xyz.com thì giờ sẽ chuyển đến xyz.com/p/comment.html , xyz.com/2016/03/test.html và điều này cũng xảy ra tương tự với những liên kết khác.

Cách làm:

- Đầu tiên, bạn cần tạo một blog mới rồi gắn tên miền cũ abc.com vào blog mới tạo. Còn tên miền mới xyz.com thì tất nhiên sẽ gắn vào blog cũ rồi (blog đích muốn chuyển tới)
Đăng nhập blog mới tạo ~> Vào chỉnh sửa Mẫu ~> Thay thế toàn bộ code trong template bằng code Redirect blogger template bên dưới.
- Tìm và sửa lại tên miền cho phù hợp:
a4f.blogspot.com là tên miền cũ
gocit360.blogspot.com là tên miền mới (blog đích muốn chuyển tới)
-Lưu Mẫu lại.
- Cuối cùng, với chế độ Chọn mẫu dành cho điện thoại di động, bạn chọn "Không".

Trường hợp 2:

- Đổi tên miền từ abc.blogspot.com sang xyz.blogspot.com
Đầu tiên là phải đăng ký tên miền xyz.blogspot.com
Đăng nhập vào Blogger --> Chọn Blog xyz --> Vào cài đặt --> Basic  --> Chọn Edit
Tự động chuyển hướng Redirect tất cả liên kết Blogspot
Đổi tên Blogspot thành tên bất kỳ, ví dụ như abcxyz và chọn Save (đây chỉ là trang trung gian)
Tự động chuyển hướng Redirect tất cả liên kết Blogspot
- Tương tự như trên, đổi tên blog abc.blogspot.com thành xyz.blogspot.com . Toàn bộ dữ liệu của Blog cũ vẫn được giữ nguyên sau khi bạn chuyển sang Blog mới.
- Tiếp theo, đổi tên blog trung gian abcxyz.blogspot.com thành abc.blogspot.com
Và thay thế template của blog abc.blogspot.com bằng code Redirect blogger template
 - Tìm và sửa lại tên miền cho phù hợp:
a4f.blogspot.com là tên miền cũ
gocit360.blogspot.com là tên miền mới (blog đích muốn chuyển tới)
- Lưu Mẫu lại.
- Cuối cùng, với chế độ Chọn mẫu dành cho điện thoại di động, bạn chọn "Không".

Redirect blogger template Code

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html b:version='2' class='v2' expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
 &lt;head&gt;
  <b:if cond='data:blog.isMobile'>
   <meta content='width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0' name='viewport'/>
  <b:else/>
   <meta content='width=1100' name='viewport'/>
  </b:if>
  <meta content='' name='description'/>
  <meta content='' name='author'/>
    <!--[if IE]>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"/>
    <![endif]-->
  <title><data:blog.pageTitle/></title>

  <b:skin><![CDATA[/*
]]></b:skin>
 <style type='text/css'>
h2 {
  font-size: 30px;font-family:Segoe UI, Helvetica, sans-serif
  text-transform: capitalize;
  color: #FF9800;
}
#vaoxem a{
  font-size: 40px;font-family:Segoe UI, Helvetica, sans-serif
  text-transform: capitalize;
  color: blue;text-decoration:none
}
  #error{font-size:60px;font-family:Segoe UI, Helvetica, sans-serif}
h3 {
  font-size: 22px;font-family:Segoe UI, Helvetica, sans-serif
}
</style>
 &lt;/head&gt;
 &lt;body&gt;
<section>
<div style='text-align:center'>
<h2>a4f.blogspot.com</h2>
 <h3><span style='font-size:25px;color:#009688'>a4f.blogspot.com</span> chuyển về tên miền mới <span style='font-size:28px;color:#F44336'>gocit360.blogspot.com</span> nhé ...</h3>
<h3> Đợi Xíu Sẽ Chuyển Bạn Đến Bài Viết</h3>
<h1 id='error'>0</h1>
<h2 id='vaoxem'>Vào Xem Ngay!</h2>
</div>
</section>
<!--ADDING THE REQUIRED SCRIPT FILES-->
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<!--Initiating the CountUp Script-->
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
function countUp(a,b,c,d,e,f){for(var g=0,h=["webkit","moz","ms","o"],i=0;i<h.length&&!window.requestAnimationFrame;++i)window.requestAnimationFrame=window[h[i]+"RequestAnimationFrame"],window.cancelAnimationFrame=window[h[i]+"CancelAnimationFrame"]||window[h[i]+"CancelRequestAnimationFrame"];window.requestAnimationFrame||(window.requestAnimationFrame=function(a){var c=(new Date).getTime(),d=Math.max(0,16-(c-g)),e=window.setTimeout(function(){a(c+d)},d);return g=c+d,e}),window.cancelAnimationFrame||(window.cancelAnimationFrame=function(a){clearTimeout(a)}),this.options=f||{useEasing:!0,useGrouping:!0,separator:",",decimal:"."},""==this.options.separator&&(this.options.useGrouping=!1),null==this.options.prefix&&(this.options.prefix=""),null==this.options.suffix&&(this.options.suffix="");var j=this;this.d="string"==typeof a?document.getElementById(a):a,this.startVal=Number(b),this.endVal=Number(c),this.countDown=this.startVal>this.endVal?!0:!1,this.startTime=null,this.timestamp=null,this.remaining=null,this.frameVal=this.startVal,this.rAF=null,this.decimals=Math.max(0,d||0),this.dec=Math.pow(10,this.decimals),this.duration=1e3*e||2e3,this.version=function(){return"1.3.2"},this.printValue=function(a){var b=isNaN(a)?"--":j.formatNumber(a);"INPUT"==j.d.tagName?this.d.value=b:"text"==j.d.tagName?this.d.textContent=b:this.d.innerHTML=b},this.easeOutExpo=function(a,b,c,d){return 1024*c*(-Math.pow(2,-10*a/d)+1)/1023+b},this.count=function(a){null===j.startTime&&(j.startTime=a),j.timestamp=a;var b=a-j.startTime;if(j.remaining=j.duration-b,j.options.useEasing)if(j.countDown){var c=j.easeOutExpo(b,0,j.startVal-j.endVal,j.duration);j.frameVal=j.startVal-c}else j.frameVal=j.easeOutExpo(b,j.startVal,j.endVal-j.startVal,j.duration);else if(j.countDown){var c=(j.startVal-j.endVal)*(b/j.duration);j.frameVal=j.startVal-c}else j.frameVal=j.startVal+(j.endVal-j.startVal)*(b/j.duration);j.frameVal=j.countDown?j.frameVal<j.endVal?j.endVal:j.frameVal:j.frameVal>j.endVal?j.endVal:j.frameVal,j.frameVal=Math.round(j.frameVal*j.dec)/j.dec,j.printValue(j.frameVal),b<j.duration?j.rAF=requestAnimationFrame(j.count):null!=j.callback&&j.callback()},this.start=function(a){return j.callback=a,isNaN(j.endVal)||isNaN(j.startVal)?(console.log("countUp error: startVal or endVal is not a number"),j.printValue()):j.rAF=requestAnimationFrame(j.count),!1},this.stop=function(){cancelAnimationFrame(j.rAF)},this.reset=function(){j.startTime=null,j.startVal=b,cancelAnimationFrame(j.rAF),j.printValue(j.startVal)},this.resume=function(){j.stop(),j.startTime=null,j.duration=j.remaining,j.startVal=j.frameVal,requestAnimationFrame(j.count)},this.update=function(a){j.stop(),j.startTime=null,j.startVal=j.endVal,j.endVal=Number(a),j.countDown=j.startVal>j.endVal?!0:!1,j.rAF=requestAnimationFrame(j.count)},this.formatNumber=function(a){a=a.toFixed(j.decimals),a+="";var b,c,d,e;if(b=a.split("."),c=b[0],d=b.length>1?j.options.decimal+b[1]:"",e=/(\d+)(\d{3})/,j.options.useGrouping)for(;e.test(c);)c=c.replace(e,"$1"+j.options.separator+"$2");return j.options.prefix+c+d+j.options.suffix},j.printValue(j.startVal)}
//]]></script>
<script type='text/javascript'>
      &quot;use strict&quot;;
      var count = new countUp(&quot;error&quot;, 0, 100, 0, 3);

      window.onload = function() {
        // fire animation
        count.start();
      }
</script>
<script>
function Redirect() 
{ 
var currentURL = window.location.href;
var url = currentURL .replace(&quot;a4f.blogspot.com&quot;,&quot;gocit360.blogspot.com&quot;);
window.location=url; 
} 
$(document).ready(function(){
var currentURL = window.location.href;
var url = currentURL .replace(&quot;a4f.blogspot.com&quot;,&quot;gocit360.blogspot.com&quot;);
$(&quot;#vaoxem&quot;).html(&quot;<a href='&quot;+url+&quot;'>Xem Ngay</a>&quot;);
 setTimeout(&#39;Redirect()&#39;, 3000); 
});
</script>
     <b:section class='main' id='main' showaddelement='no'/>
&lt;!--<head/>--&gt;
&lt;!--<body/>--&gt;
&lt;/body&gt;
</html>

0 nhận xét

Đăng nhận xét