Bài đăng nổi bật

Ford Biên Hòa Đồng Nai - Đại lý mua bán xe giá tốt nhất

Xuất hiện tại Biên Hòa Đồng Nai từ năm 2007 tới nay, hãng xe Ôtô nổi tiếng tới từ Mỹ –  Ford Motor  đã khẳng định được một chỗ đứng trong l...

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Tạo phân trang có đánh số cho blogger (Style 2)

Trong bài viết trước mình đã giới thiệu một kiểu phân trang có đánh số cho Blogger, hôm nay mình xin giới thiệu thêm một kiểu nữa để các bạn lựa chọn.

Tạo phân trang có đánh số cho blogger (Style 2)

Xem thêm: Tạo phân trang có đánh số cho blogger

Tạo phân trang có đánh số cho blogger (Style 2)

HTML code

1. Trước tiên bạn cần đăng nhập vào Blogger > Edit Template. Sau đó chèn đoạn Script sau vào trước thẻ đóng  </body> :
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'><b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<script type='text/javascript'>
var postperpage=7;
var numshowpage=3; 
var upPageWord ='Previous';
var downPageWord ='Next';
var urlactivepage=location.href;
var home_page=&quot;/&quot;;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var nopage;var jenis;var nomerhal;var lblname1;halamanblogger();function loophalaman(banyakdata){var html='';nomerkiri=parseInt(numshowpage/2);if(nomerkiri==numshowpage-nomerkiri){numshowpage=nomerkiri*2+1}mulai=nomerhal-nomerkiri;if(mulai<1)mulai=1;maksimal=parseInt(banyakdata/postperpage)+1;if(maksimal-1==banyakdata/postperpage)maksimal=maksimal-1;akhir=mulai+numshowpage-1;if(akhir>maksimal)akhir=maksimal;html+="<span class='showpageOf'>Page "+nomerhal+' of '+maksimal+"</span>";var prevnomer=parseInt(nomerhal)-1;if(nomerhal>1){if(nomerhal==2){if(jenis=="page"){html+='<span class="showpage"><a href="'+home_page+'">'+upPageWord+'</a></span>'}else{html+='<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+lblname1+'?&max-results='+postperpage+'">'+upPageWord+'</a></span>'}}else{if(jenis=="page"){html+='<span class="showpageNum"><a href="#" onclick="redirectpage('+prevnomer+');return false">'+upPageWord+'</a></span>'}else{html+='<span class="showpageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel('+prevnomer+');return false">'+upPageWord+'</a></span>'}}}if(mulai>1){if(jenis=="page"){html+='<span class="showpageNum"><a href="'+home_page+'">1</a></span>'}else{html+='<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+lblname1+'?&max-results='+postperpage+'">1</a></span>'}}if(mulai>2){html+='  '}for(var jj=mulai;jj<=akhir;jj++){if(nomerhal==jj){html+='<span class="showpagePoint">'+jj+'</span>'}else if(jj==1){if(jenis=="page"){html+='<span class="showpageNum"><a href="'+home_page+'">1</a></span>'}else{html+='<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+lblname1+'?&max-results='+postperpage+'">1</a></span>'}}else{if(jenis=="page"){html+='<span class="showpageNum"><a href="#" onclick="redirectpage('+jj+');return false">'+jj+'</a></span>'}else{html+='<span class="showpageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel('+jj+');return false">'+jj+'</a></span>'}}}if(akhir<maksimal-1){html+=''}if(akhir<maksimal){if(jenis=="page"){html+='<span class="showpageNum"><a href="#" onclick="redirectpage('+maksimal+');return false">'+maksimal+'</a></span>'}else{html+='<span class="showpageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel('+maksimal+');return false">'+maksimal+'</a></span>'}}var nextnomer=parseInt(nomerhal)+1;if(nomerhal<maksimal){if(jenis=="page"){html+='<span class="showpageNum"><a href="#" onclick="redirectpage('+nextnomer+');return false">'+downPageWord+'</a></span>'}else{html+='<span class="showpageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel('+nextnomer+');return false">'+downPageWord+'</a></span>'}}var pageArea=document.getElementsByName("pageArea");var blogPager=document.getElementById("blog-pager");for(var p=0;p<pageArea.length;p++){pageArea[p].innerHTML=html}if(pageArea&&pageArea.length>0){html=''}if(blogPager){blogPager.innerHTML=html}}function hitungtotaldata(root){var feed=root.feed;var totaldata=parseInt(feed.openSearch$totalResults.$t,10);loophalaman(totaldata)}function halamanblogger(){var thisUrl=urlactivepage;if(thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1){if(thisUrl.indexOf("?updated-max")!=-1){lblname1=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?updated-max"))}else{lblname1=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?&max"))}}if(thisUrl.indexOf("?q=")==-1&&thisUrl.indexOf(".html")==-1){if(thisUrl.indexOf("/search/label/")==-1){jenis="page";if(urlactivepage.indexOf("#PageNo=")!=-1){nomerhal=urlactivepage.substring(urlactivepage.indexOf("#PageNo=")+8,urlactivepage.length)}else{nomerhal=1}document.write("<script src=\""+home_page+"feeds/posts/summary?max-results=1&alt=json-in-script&callback=hitungtotaldata\"><\/script>")}else{jenis="label";if(thisUrl.indexOf("&max-results=")==-1){postperpage=20}if(urlactivepage.indexOf("#PageNo=")!=-1){nomerhal=urlactivepage.substring(urlactivepage.indexOf("#PageNo=")+8,urlactivepage.length)}else{nomerhal=1}document.write('<script src="'+home_page+'feeds/posts/summary/-/'+lblname1+'?alt=json-in-script&callback=hitungtotaldata&max-results=1" ><\/script>')}}}function redirectpage(numberpage){jsonstart=(numberpage-1)*postperpage;nopage=numberpage;var nBody=document.getElementsByTagName('head')[0];var newInclude=document.createElement('script');newInclude.type='text/javascript';newInclude.setAttribute("src",home_page+"feeds/posts/summary?start-index="+jsonstart+"&max-results=1&alt=json-in-script&callback=finddatepost");nBody.appendChild(newInclude)}function redirectlabel(numberpage){jsonstart=(numberpage-1)*postperpage;nopage=numberpage;var nBody=document.getElementsByTagName('head')[0];var newInclude=document.createElement('script');newInclude.type='text/javascript';newInclude.setAttribute("src",home_page+"feeds/posts/summary/-/"+lblname1+"?start-index="+jsonstart+"&max-results=1&alt=json-in-script&callback=finddatepost");nBody.appendChild(newInclude)}function finddatepost(root){post=root.feed.entry[0];var timestamp1=post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);var timestamp=encodeURIComponent(timestamp1);if(jenis=="page"){var alamat="/search?updated-max="+timestamp+"&max-results="+postperpage+"#PageNo="+nopage}else{var alamat="/search/label/"+lblname1+"?updated-max="+timestamp+"&max-results="+postperpage+"#PageNo="+nopage}location.href=alamat}
//]]>
</script>
</b:if></b:if>
Trong đó:
postperpage=7 : số lượng bài viết hiển thị trên một trang
numshowpage=3 : số lượng trang sẽ hiển thị trên thanh navigation (Ví dụ: Nếu bạn chọn số 3 và kết quả hiển thị là 1| 2| 3 ... 15)
Thay các chữ Previous, Next bằng các từ mà bạn mong muốn.
2. Sau đó tìm tất cả các đoạn:
<a expr:href='data:label.url'
Và thay thế bằng:
<a expr:href='data:label.url + &quot;?&amp;max-results=7&quot;'
nhớ thay max-result=7 theo ý bạn

3. Nếu bạn đang sử dụng thanh Menu tự tạo có chứa nhãn "Label"
Ví dụ ở đây nhãn bài đăng của mình là "Blogger", nó sẽ có đường link như sau
http://showtricks.blogspot.com/search/label/Blogger
Bạn cần vào chỉnh sửa Template thêm vào cuối đường link này đoạn sau
?&amp;max-results=7
Ở đây, cũng thay số 7 bằng con số bài đăng trên mỗi trang mà ở các bước trước bạn đã định. Ví dụ link của nhãn Blogger sau khi dán đoạn code trên vào hoàn chỉnh sẽ là
http://showtricks.blogspot.com/search/label/Blogger?&max-results=7
Bạn cũng áp dụng cho tất cả các nhãn khác có trên thanh menu của bạn.

Thêm CSS

Thêm đoạn CSS sau vào trước thẻ ]]></b:skin> hoặc </style>:
/* ## Pagination */
.blog-pager{clear:both;margin:5px 0;font-size: 15px;}
#blog-pager-older-link,#blog-pager-newer-link{border:1px solid #D2D2D2;padding:5px 10px}
#blog-pager-older-link{float:right}
#blog-pager-newer-link{float:left}
.showpageOf{float:right;padding:0 5px;border:1px solid #999;border-radius:2px}
.showpagePoint,.showpageNum,.showpage{padding:2px 5px;border:1px solid #999;border-radius:2px;margin-left:3px}
.showpageNum a:visited,.showpage a:visited,.showpagePoint{border:2px solid red;}
Lưu lại Template >> Xem kết quả, nếu chưa ưng mắt thì chỉnh lại CSS nhé.

0 nhận xét

Đăng nhận xét