Bài đăng nổi bật

Ford Biên Hòa Đồng Nai - Đại lý mua bán xe giá tốt nhất

Xuất hiện tại Biên Hòa Đồng Nai từ năm 2007 tới nay, hãng xe Ôtô nổi tiếng tới từ Mỹ –  Ford Motor  đã khẳng định được một chỗ đứng trong l...

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Hướng dẫn tạo sitemap đẹp cho Blogger

Hướng dẫn tạo sitemap đẹp cho Blogger

Hiện nay có rất nhiều mẫu sơ đồ trang Web (sitemap) cho blogger, hôm nay mình xin giới thiệu một mẫu sitemap khá đẹp.


Đầu tiên bạn phải đăng nhập vào blogger, tạo một trang mới, đặt tên cho trang này, chuyển sang tab HTML, sau đó dán đoạn code dưới đây:
<div id="bp_toc">Loading TOC. Please wait....</div>
<style>
  .table>thead>tr>th {
    background-color: #3498DB;
    color: #fff;
    vertical-align: bottom;
  padding:8px 0;
}
.table>thead>tr>th a {
    color: #fff!important;
}
.table a {
    text-decoration: none!important;
}
.table>tbody>tr>td{
    padding: 5px;
    line-height: 1.1em;
    vertical-align: top;
}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
   var postTitle = new Array();     // array of posttitles
   var postUrl = new Array();       // array of posturls
   var postDate = new Array();      // array of post publish dates
   var postSum = new Array();       // array of post summaries
   var postLabels = new Array();    // array of post labels
//global variables
   var sortBy = "datenewest";         // default value for sorting ToC
   var tocLoaded = false;           // true if feed is read and ToC can be displayed
   var numChars = 250;              // number of characters in post summary
   var postFilter = '';             // default filter value
   var tocdiv = document.getElementById("bp_toc"); //the toc container
   var totalEntires =0; //Entries grabbed till now
   var totalPosts =0; //Total number of posts in the blog.
//main callback function
function loadtoc(t){function e(){if("entry"in t.feed){var e=t.feed.entry.length;if(totalEntires+=e,totalPosts=t.feed.openSearch$totalResults.$t,totalPosts>totalEntires){var s=document.createElement("script");s.type="text/javascript",startindex=totalEntires+1,s.setAttribute("src","/feeds/posts/summary?start-index="+startindex+"&max-results=500&alt=json-in-script&callback=loadtoc"),tocdiv.appendChild(s)}for(var o=0;e>o;o++){for(var a,l=t.feed.entry[o],r=l.title.$t,i=l.published.$t.substring(0,10),n=0;n<l.link.length;n++)if("alternate"==l.link[n].rel){a=l.link[n].href;break}if("content"in l)var p=l.content.$t;else if("summary"in l)var p=l.summary.$t;else var p="";var c=/<\S[^>]*>/g;if(p=p.replace(c,""),p.length>numChars){p=p.substring(0,numChars);var d=p.lastIndexOf(" ");p=p.substring(0,d)+"..."}var f="";if("category"in l){for(var n=0;n<l.category.length;n++)f+="<a href=\"javascript:filterPosts('"+l.category[n].term+"');\" title=\"Click here to select all posts with label '"+l.category[n].term+"'\">"+l.category[n].term+"</a>,  ";var u=f.lastIndexOf(",");-1!=u&&(f=f.substring(0,u))}postTitle.push(r),postDate.push(i),postUrl.push(a),postSum.push(p),postLabels.push(f)}}totalEntires==totalPosts&&(tocLoaded=!0,showToc())}e(),sortPosts(sortBy),tocLoaded=!0}function filterPosts(t){postFilter=t,displayToc(postFilter)}function allPosts(){postFilter="",displayToc(postFilter)}function sortPosts(t){function e(t,e){var s=postTitle[t];postTitle[t]=postTitle[e],postTitle[e]=s;var s=postDate[t];postDate[t]=postDate[e],postDate[e]=s;var s=postUrl[t];postUrl[t]=postUrl[e],postUrl[e]=s;var s=postSum[t];postSum[t]=postSum[e],postSum[e]=s;var s=postLabels[t];postLabels[t]=postLabels[e],postLabels[e]=s}for(var s=0;s<postTitle.length-1;s++)for(var o=s+1;o<postTitle.length;o++)"titleasc"==t&&postTitle[s]>postTitle[o]&&e(s,o),"titledesc"==t&&postTitle[s]<postTitle[o]&&e(s,o),"dateoldest"==t&&postDate[s]>postDate[o]&&e(s,o),"datenewest"==t&&postDate[s]<postDate[o]&&e(s,o)}function displayToc(t){var e=0,s="",o="POST TITLE",a="Click to sort by title",l="DATE",r="Click to sort by date",i="LABELS",n="";"titleasc"==sortBy&&(a+=" (descending)",r+=" (newest first)"),"titledesc"==sortBy&&(a+=" (ascending)",r+=" (newest first)"),"dateoldest"==sortBy&&(a+=" (ascending)",r+=" (newest first)"),"datenewest"==sortBy&&(a+=" (ascending)",r+=" (oldest first)"),""!=postFilter&&(n="Click to show all posts"),s+='<div class="table-responsive">',s+='<table class="table">',s+="<thead>",s+="<tr>",s+="<th>",s+='<a href="javascript:toggleTitleSort();" title="'+a+'">'+o+"</a>",s+="</th>",s+="<th>",s+='<a href="javascript:toggleDateSort();" title="'+r+'">'+l+"</a>",s+="</th>",s+="<th>",s+='<a href="javascript:allPosts();" title="'+n+'">'+i+"</a>",s+="</th>",s+="</tr>",s+="</thead>",s+="<tbody>";for(var p=0;p<postTitle.length;p++)""==t?(s+='<tr><td><a href="'+postUrl[p]+'" title="'+postSum[p]+'">'+postTitle[p]+"</a></td><td>"+postDate[p]+"</td><td>"+postLabels[p]+"</td></tr>",e++):(z=postLabels[p].lastIndexOf(t),-1!=z&&(s+='<tr><td><a href="'+postUrl[p]+'" title="'+postSum[p]+'">'+postTitle[p]+"</a></td><td>"+postDate[p]+"</td><td>"+postLabels[p]+"</td></tr>",e++));if(s+="</tbody>",s+="</table>",s+="</div>",e==postTitle.length)var c='<span class="toc-note">Displaying all '+postTitle.length+" posts<br/></span>";else{var c='<span class="toc-note">Displaying '+e+" posts labeled '";c+=postFilter+"' of "+postTitle.length+" posts total<br/></span>"}tocdiv.innerHTML=c+s}function toggleTitleSort(){sortBy="titleasc"==sortBy?"titledesc":"titleasc",sortPosts(sortBy),displayToc(postFilter)}function toggleDateSort(){sortBy="datenewest"==sortBy?"dateoldest":"datenewest",sortPosts(sortBy),displayToc(postFilter)}function showToc(){if(tocLoaded){displayToc(postFilter);document.getElementById("toclink")}else alert("Just wait... TOC is loading")}function hideToc(){var t=document.getElementById("toc");t.innerHTML="";var e=document.getElementById("toclink");e.innerHTML='<a href="#" onclick="scroll(0,0); showToc(); Effect.toggle(\'toc-result\',\'blind\');">» Show Table of Contents</a> <span style="font-size:11px;color:red;">Terbaru!</span>'}var postTitle=new Array,postUrl=new Array,postDate=new Array,postSum=new Array,postLabels=new Array,sortBy="datenewest",tocLoaded=!1,numChars=250,postFilter="",tocdiv=document.getElementById("bp_toc"),totalEntires=0,totalPosts=0;
//]]>
</script>
<script src="Your site Url/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results=500&callback=loadtoc" type="text/javascript"></script>
Bạn phải thay "You site Url" bằng địa chỉ trang blog của bạn.
Cuối cùng là xuất bản trang này và xem kết quả

0 nhận xét

Đăng nhận xét