Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Gạch chân tiêu đề Sidebar Widget trong Blogger

Gạch chân tiêu đề Sidebar Widget trong Blogger 

Để trang trí cho tiêu đề của Sidebar Widget thêm ấn tượng như trong hình ta chỉnh sửa Template như sau:
1. Sửa HTML
Tìm đoạn code có dạng sau:

<b:widget id='Label1' locked='false' title='Labels' type='Label'>
            <b:includable id='main'>
             <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
               <h2><data:title/></h2>            
             </b:if>
        ..........
Thay thế dòng code màu vàng bằng:
    <h2><span><data:title/></span></h2>
2. Thêm CSS
#sidebar-wrapper h2 span { border-bottom: solid 3px #FF5722;  padding-right: 5px;}
3. Lưu Template và xem kết quả. Nếu muốn thay đổi màu sắc thì chỉnh CSS cho phù hợp

0 nhận xét

Đăng nhận xét