Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

code xenforo style gocmobile


Danh sách số addons mod:
Avatar for Banned Users 1.0
AzuCloud 0.1.2
Check similar threads before posting 1.0
Collapsible Sidebar 1.0
Easy ban users 1.0.1
Mod tâm trạng cho xenforo . VN 1.1.3
Mudim 1.2
Online Status 1.1
Prefix Forum Listing 1.1
Simple Sitemap 1.02
VietXF - Advanced Forum Statistics 1.2.0
VietXF More Thread 1.0
[VietXf] - Tags 1.0.0
-------------------------
Style đang dùng: default style, velour style, style gocmobile, xfstop mobile 1.0.6)
--------------------------
Hướng dẫn config:
Vào library/config.php
user nhập tên user database, password nhập mật khẩu database và data nhập tên database. Rồi import data nhá, trước tiên phải tạo database theo thông số bạn config.
Quản lý admin cpanel tại: domain/admin.php
Tk: Admin/123456
Pass admin bị lỗi ae vào phpmyadmin, lấy lại pass nhé. Truy cập database cần lấy pass , nhấp chọn SQL . Dán đoạn mã sau vào:Nhấp Go để thực thi. Giờ thì pass của bạn sẽ là: 123456.Đăng nhập và đổi pass đi nhé.


0 nhận xét

Đăng nhận xét